Skip to main content
Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja objavljamo katalog informacij javnega značaja in s tem prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagamo kot izvajalci javnih služb. 

 Osnovni podatki o katalogu
 • Naziv organa: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
 • Skrajšana firma: JEKO, d.o.o.
 • Naslov: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
 • Telefon:  04 /  5810 - 400
 • Telefax:   04 / 5810 - 420
 • E-pošta: info@jeko.si
 • Odgovorna uradna oseba: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.
 • Datum prve objave kataloga: 01.02.2006
 • Datum zadnje spremembe: 25.04.2017
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.jeko.si
 • Druge oblike kataloga: V fizični obliki katalog lahko naročite na elektronskem naslovu info@jeko.si si ali pisno na sedežu podjetja.
Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

 • Organigram organa
 • Ustanoviteljici in družbenika JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice: Občina Jesenice, Cesta Železarjev 6, Jesenice s 92,93 % poslovnim deležem in Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica s 7,07 % poslovnim deležem. 
 • Kratek opis delovnega področja organa: JEKO, d.o.o. izvaja dejavnosti, preko katerih neposredno ali posredno skrbi za varstvo okolja in urejeno ter prijetno bivanje v naseljih v občini Jesenice in občini Žirovnica. Vse dejavnosti podjetja so gospodarske javne službe, opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 111/2007, 18/2009, 13/2010, 8/2011, 92/2011, 41/2014 in 41/2015), Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 17/00, 11/01, UVG št. 13/02, Ur. list RS, št. 89/07 in 73/2016), Odloku o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Ur. list RS, št. 104/2011, 2/2016 in 13/2017) in Družbeni pogodbi. Vsako od dejavnosti izvajamo v skladu s področnimi odloki, ki so sta jih sprejela občinska sveta Občine Jesenice in Občine Žirovnica. 
 • Dejavnosti družbe so:
  • oskrba s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje odpadnih vod,
  • zbiranje in odlaganje odpadkov,
  • pogrebne in pokopališke storitve,
  • vzdrževanje javnih površin,
  • distribucija in prodaja zemeljskega plina.

Družba je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

 • Seznam vseh procesov:
  • Vodstveni proces
  • Podporni procesi:
   • Finančno računovodski proces
   • Splošno kadrovski proces
   • Proces informacijske tehnologije in Geoinformacijske službe
   • Proces analize, planiranja in nadzora
   • Proces nabave in skladišča
  • Osnovni procesi:
   • Proces ravnanja z odpadki
    • zbiranje odpadkov 
    • odlaganje odpadkov
   • Proces vzdrževanja javnih površin
    • vzdrževanje cest
    • vzdrževanje zelenih površin
   • Proces ravnanja z odpadno vodo
    • odvajanje odpadne vode 
    • čiščenje odpadne vode
   • Proces pogrebno pokopaliških storitev
    • pogrebne storitve
    • pokopališke storitve 
   • Proces oskrbe z zemeljskim plinom 
    • distribucija zemeljskega plina
    • prodaja zemeljskega plina
   • Proces oskrbe s pitno vodo 
    • distribucija pitne vode
    • notranji nadzor (HACCP) pitne vode

2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Pristojna oseba: Polona Smolej, univ.dipl.prav.
 • Funkcija: vodja službe za splošne zadeve in kadre
 • Telefon: 04 / 581 04 26
 • E-naslov: polona.smolej@jeko.si

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam zakonov:

Akti družbe:

Predpisi lokalnih skupnosti:

Povezava na PisRS-Pravno informacijski sistem:

4. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

5. Seznam upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev

Organ odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom po postopku, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

Upravni postopek:

 • Projektne rešitve za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod , zemeljski plin, kanalizacijo, ravnanje z odpadki
 • Izdaja soglasja za gradnjo v varovalnem pasu
 • Postopkih v javnih naročilih

6. Seznam javnih evidenc, s katerim organ upravlja

Seznam evidenc

 • Zbirka podatkov o uporabnikih zemeljskega plina
 • Zbirka podatkov o uporabnikih komunalnih storitev
 • Zbirka podatkov za izvajanje pogrebne službe in pokopališke dejavnosti
 • Seznam vodnih sistemov in vodozbirnih objektov
 • Seznam ekoloških otokov
 • Kataster komunalnih naprav in infrastrukturnih objektov

7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ceniki:

 • odpadne vode 
 • odpadki 
 • pogrebna služba 
 • oskrba s pitno vodo 
 • oskrba z zemeljskim plinom 

8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij:

 • Sporočila za javnost (na spletni strani družbe) 
 • Obvestila na zadnji strani računov za storitve ali priložena k računom
 • Ostala obvestila uporabnikom 
 • Obrazci na spletni strani družbe 

 

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Spletna stran JEKO, d.o.o.: www.jeko.si
 • E-naslov: info@jeko.si
 • Fizično se vsi dokumenti in informacije javnega značaja nahajajo na sedežu podjetja in so dostopne v času uradnih ur.

Splošne informacije:

Ta Katalog informacij javnega značaja je izdelan na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja - uradno prečiščeno besedilo (Ur.list RS, št. 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 32/16) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/2016), kjer je tudi opredeljen stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja najdete na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Motena oskrba z vodo-Jesenice
ponedeljek, 17. 9. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del  v torek, 18.9.2018 med 8.00 in 15.00 uro motena oz. občasno prekinjena oskrba…
Sprememba pri določanju končnih količin za obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce
ponedeljek, 17. 9. 2018
Obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce
S 1. oktobrom 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno…
Motena oskrba z vodo - Jesenice
petek, 14. 9. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Zaradi obnove in del na vodovodu, v ponedeljek 17.09.2018 ne bo vode Travnovi ulici, Pionirski ulici, Mladinski ulici in ulici Prvoborca od 8.00 do 15.00 ure.  
Košnja trave in temeljni postopki oživljanjaza Hruščanski dan športa in zabave
četrtek, 13. 9. 2018
Košnja trave in temeljni postopki oživljanja - Hruščanski dan športa in zabave
KŠD Hrušica vas vabi na dobrodelni dogodek, ki bo potekal v soboto 15.9.2018 od 8. ure dalje na Hrušici - PLAC. Denar bodo zbirali za Gabra Novaka, ki se je poškodoval v…
Na Festeelvalu smo sodelovali tudi mi
ponedeljek, 10. 9. 2018
Na Festeelvalu smo sodelovali tudi mi
Ker se v podjetju JEKO, d.o.o. zavedamo, kako pomembno je osveščanje, smo se z veseljem odzvali povabilu Ljudske univerze Jesenice k sodelovanju na Festeelvalu. Otroke…