Skip to main content
Priključitev na vodovodno omrežje

 

Vsaka stranka, ki si želi pridobiti priključek na javno vodovodno omrežje, katerega upravljavec je podjetje JEKO, d.o.o. ali želi izvesti spremembo na priključku mora najprej pridobiti soglasje, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Postopek za pridobitev soglasja

Na podlagi vlog strank in v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – DavNepr, 110/13 in 19/15) izdajamo projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam oziroma soglasja za priključitev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod in mora stranka pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod.

Stranka lahko vlogo za izdajo projektnih pogojev, za izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali za izdajo soglasja k priključitvi napiše v poljubni obliki in jo lastnoročno podpiše, lahko pa izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu za vodovod.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15).

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti treba priložiti:

  • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in priključka,
  • dokazilo o lastništvu nepremičnine.
Kako in kam poslati vlogo?

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti, na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ali jo osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice v času uradnih ur.

Postopek za priključitev
  • Naročilo izdelave priključka

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Kako in kam poslati vlogo?

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti, na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ali jo osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice v času uradnih ur.

  • Naročilo izvedbe priključka

Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo si mora investitor na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta pridobiti Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za naročilo ponudbe za izvedbo montažnih del mora investitor v Službo priključkov v času uradnih ur dostaviti:

  •  projekt vodovodnega priključka, ki ga zadržimo za izdelavo ponudbe in izvedbe,
  •  izdano Soglasje JEKO, d.o.o. Jesenice k priključitvi na javno vodovodno omrežje.

JEKO, d.o.o. na osnovi predložene dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del (za material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in davkom na dodano vrednost) za vodovodni priključek. Za zemeljska in gradbena dela (izkop in izvedbo vodomernega jaška) lahko investitor priskrbeti izvajalca sam oz. se za ta dela dogovori v našem podjetju. Prav tako si mora investitor pridobiti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je le-ta potrebna.

Ogled Zbirnega centra Jesenice
četrtek, 15. 2. 2018
Ogled Zbirnega centra Jesenice
Dne 15.02.2018 so si učenci iz Osnovne šole Toneta Čufarja ogledali Zbirni center Jesenice. Nato smo jim predstavili še projekt EcoSynergy. 
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
EcoSynergy System
četrtek, 1. 2. 2018
Vabljeni na predstavitev EcoSynergy Systema
Vabimo Vas na predstavitev EcoSynergy System-a, ki bo v torek, 27. 2. ob 17h v KOLPERN-u (Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice). Želimo vas spodbuditi k aktivnejšemu…
voda
petek, 5. 1. 2018
Analiza kakovosti pitne vode
Spoštovani uporabniki naših storitev,    obveščamo Vam, da smo objavili analize pitne vode za december 2017, ki si jih lahko ogledate na naslednji povezavi.