Scroll Top

Obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce

S 1. oktobrom 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014 in Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16). Pri tej metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu mestu (večina odjemalcev zemeljskega plina v občini Jesenice) na osnovi njegove letne porabe dodeljen obremenitveni profil. Na podlagi profila bo pripravljavec prognoz (Plinovodi d.o.o.) količino distribuiranega zemeljskega plina določil za vsak dan posebej ob čemer bo upošteval pa temperaturo, namen uporabe plina, dneve v tednu in sezono. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oz. pavšal) približa dejanski porabi. Za odjemalce, ki redno sporočate stanje plinomera, se rezultat določanja količin praktično ne bo spremenil. Še vedno bomo upoštevali vsako odčitano in sporočeno stanje števca. Bistvene novosti:

  • odčitek, ki ga boste sporočili, bo upoštevan z datumom, ko je bil plinomer dejansko odčitan in je bilo stanje plinomera sporočeno,
  • če datum odčitka ne bo zadnji dan v mesecu, bo distributer ocenil porabo od datuma sporočenega odčitka do zadnjega dne v mesecu,
  • na računu bodo vedno zaračunane količine od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Družba Plinovodi d.o.o. Ljubljana je kot operater prenosnega sistema zemeljskega plina s strani Agencije za energijo imenovan za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije, zato si lahko na njihovi spletni strani preberete več o novostih, Zaradi usklajevanja podatkov s pripravljavcem prognoz je sporočanje stanja plinomera možno samo še 1. delovni dan v mesecu za pretekli mesec. KASNEJŠIH STANJ NE MOREMO IN NE BOMO UPOŠTEVALI. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v času uradnih ur na naši telefonski številki 04 581 04 33 ali 581 04 40.

Jesenice, september 2018

Podobne objave

Osrednja vsebina