O podjetju

 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice ima sedež na Jesenicah, Cesta maršala Tita 51. Dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka služba, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Vizija podjetja

Vizija podjetja je postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

VODSTVENI PROCES

Direktor: Uroš Bučar, univ. dipl. ekon. 

Pomočnica direktorja: Brigita Leban, mag. manag.

Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja: Sebastjan Klukovič, dipl.inž.

FINANČNO–RAČUNOVODSKI PROCES

Blagajna:

 • Telefon: 04 581 04 15

Plačilni promet:

 • Telefon:04 581 04 27 in 04 581 04 45

Obračun komunalnih storitev:

 • Telefon: 04 581 04 11 in 04 581 04 24

SPLOŠNO KADROVSKI PROCES

Vodja splošno kadrovske službe:  Polona Smolej, univ. dipl. prav.

Tajništvo:

PROCES INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN GEOINFORMACIJSKE SLUŽBE 

 France Čop, univ. dipl. inž. rač. in inf.

PROCES NABAVE IN SKLADIŠČA

Kontaktna oseba za izvajanje javnih naročil: Kristina Mejač, dipl. upr. org. 

Skladišče:

PROCES RAVNANJA Z ODPADKI 

Vodja procesa: Željko Šmitran, kom. inž.

PROCES VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN IN POGREBNO POKOPALIŠKIH STORITEV

Vodja procesa: Adel Numanovič, gr. inženir

PROCES RAVNANJA Z ODPADNO VODO

Vodja čiščenja odpadne vode: Branko Pazlar, kom. inž.

PROCES OSKRBE Z VODO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Vodja procesa: Matjaž Pezdir, ekonomist

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Za uspeh podjetja JEKO, d.o.o. imajo največ zaslug zaposleni. Naše osnovno vodilo je razvijati nadarjene in zveste ljudi, ki nam pomagajo vzdrževati in nadgrajevati standarde in cilje, ki smo si jih zadali. 

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

S klikom na povezavo "preberi več" najdete vloge in obrazce. Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

 

Spodnja slika prikaziuje organizacijsko shemo podjetja.

Dejavnosti podjetja se izvajajo z vodstvenim procesom, podpornimi procesi, osnovnimi procesi in podprocesi.

V okviru organizacijske strukture so tri organizacijske ravni, in sicer: direktor, pomočnik direktorja podjetja in vodja tehničnih dejavnosti in razvoja na nivoju vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov. Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v okviru naslednjih procesov in podprocesov:

 • vodstveni proces: Direktor, Pomočnik direktorja, Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja
 • podporni procesi: Finančno računovodski proces, Splošno kadrovski proces, Proces IT in GIS, Proces analize, planiranja in nadzora, Proces nabave in skladišča,
 • osnovni procesi: Ravnanje z odpadki, Vzdrževanje javnih površin in pogrebno pokopaliških storitev, Ravnanje z odpadno vodo, Oskrba s pitno vodo in zemeljskim plinom,
 • podprocesi: Zbiranje odpadkov, Odlaganje odpadkov, Vzdrževanje javnih površin in cest, Pogrebne in pokopališke storitve, Odvajanje odpadne vode, Čiščenje odpadne vode, Oskrba s pitno vodo, Oskrba z zemeljskim plinom.

Organigram

 

 • Številka: 0/02-PS-210/2021
 • Datum: 5.10.2021
 • Zadeva: Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.) sporočamo, da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj, objavljeno sledeče prosto delovno mesto v podprocesu Vzdrževanje javnih površin: KOMUNALNI DELAVEC I. (m/ž) Pogoji: I. stopnja strokovne izobrazbe Zaželeno: izpit za upravljavca lahke gradbene mehanizacije, B izpit Zaposlili bomo enega delavca. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Pisne prijave pošljite po pošti do vključno 05.11.2021 na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice; lahko pa prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.

DIREKTOR: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Sukcesivna dobava zabojnikov za odpadke za obdobje treh let

 • Datum objave: 7. 10. 2021
 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-082/2021
 • Oznaka objave: JN006853/2021-W01
 • Datum in ura oddaje ponudbe: 21. 10. 2021 ob 9.00 uri
 • Datum in ura odpiranja: 21. 10. 2021 ob 9.30 uri
 • Elektronska oddaja 
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Sukcesivna dobava pogrebne opreme za obdobje treh let

 • Datum objave: 9. 9. 2021
 • Številka naročila: V/08-AN-080/2021
 • Oznaka objave: JN006154/2021-W01
 • Datum in ura oddaje ponudbe: 27. 9. 2021 ob 9.00 uri
 • Datum in ura odpiranja: 27. 9. 2021 ob 9.30 uri
 • Elektronska oddaja 
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

 

S klikom na povezavo si lahko ogledate arhiv javnih naročil

Družba JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

 

Slika prikazuje notranjost centra ponovne rabe

Trgovina Centra ponovne rabe, ki se nahaja na naslovu Cesta maršala Tita 49, je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.  

Namenjena je tako tistim, ki želijo prinesti še uporabne izdelke, kot tudi tistim, ki želijo po simbolični ceni kupiti še uporabne ali prenovljene izdelke.

Z odmetavanjem še uporabnih izdelkov odmetavamo surovine, trošimo energijo, vodo in onesnažujemo naravo. Poleg zmanjšanja količine odpadkov center ponovne uporabe zagotavlja izdelke, ki so cenovno dostopni vsem. Tako poskrbimo tudi za socialno prijaznejšo družbo.

Tudi v Zbirnem centru Jesenice je urejen poseben prostor za zbiranje uporabnih predmetov. Kar je za nekoga odpadek je za drugega morda uporaben izdelek. 

Ponovna raba uresničuje več pomembnih ciljev, in sicer preprečevanje nastajanja odpadka in posledično zmanjševanje količin odloženih odpadkov, varovanje okolja, ohranjanje naravnih virov, ki so potrebni za proizvodnjo novih izdelkov in kar je zelo pomembno projekt ustvarja nova delovna mesta za ranljive ciljne skupine. 

Prošnja:

Iz Centra ponovne rabe naprošajo občane, naj v trgovino in v zabojnik pred trgovino prinašajo le izdelke, ki so še uporabni in čisti. Strgane in umazane obleke je potrebno oddati v zbirnem centru v zabojnik za tekstil. 

Za leto 2021 se je počitniška sezona oddaje kapacitet zaključila.

 

 

Friday, 15. 10. 2021
Za letošnji 1. november prižgite virtualno svečo
V prizadevanju za čisto okolje, smo za letošnji dan spomina na mrtve oblikovali spletno stran, kjer lahko za svoje rajne prižgete virtualno svečo. Za spomin, ki nikoli…

Osnovni podatki o podjetju

 • Naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
 • Vrsta družbe: javno podjetje
 • Matična številka: 5926823
 • Davčna številka: 67496717
 • Številka transakcijskega računa: 07000-0000492171
 • Registracija: podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, sklep št. Srg 2016/15797, št. vložka 1/05679/00 z dne 03.01.1996.
 • Osnovni kapital: 1.329.148,70 € (od tega Občina Jesenice 1.235.177,88 € oziroma 92,9300 % in Občina Žirovnica 93.970,82 € oziroma 7,0700 %)
 • Direktor: Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

Dejavnosti podjetja

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in odlaganje odpadkov, pogrebne in pokopališke storitve, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Politika

Ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov na državni in lokalni ravni zagotavljati visok standard naših storitev ob nenehni skrbi za stroškovno učinkovitostjo, osebnostno rast zaposlenih in ohranjanju naravnih danosti našim zanamcem. 

Poslanstvo podjetja

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

Zgodovina podjetja

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bilo ustanovljeno 18.12.1995, ko je ustanovitelj podjetja - občinski svet občine Jesenice na svoji 13. seji sprejel Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice. Družba je nastala s spojitvijo:

 • Komunalnega podjetja VODOVOD JESENICE, p.o., Jesenice,
 • KOMUNALA, podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Jesenice,
 • KRES, podjetje za oskrbo naselij s toplotno energijo, d.o.o., Jesenice

in je pričela s poslovanjem 01.01.1996.

S 01.01.1999 sta bili na območju bivše občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini in sicer Občina Jesenice in Občina Žirovnica, ki sta vsaka v svojem delu premoženja prevzeli ustanoviteljske pravice vezane na družbo JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.

Formalno pa sta občini svoje ustanoviteljske pravice uredili, ko sta najprej sprejeli Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005) in nato še 01.12.2005 podpisali Družbeno pogodbo.

Vpis spremembe družbenikov in poslovnih deležev, ki je bil izveden dne 07.12.2005 pri Okrožnem sodišču v Kranju je postal pravnomočen 15.12.2005. Istega dne je pričel veljati tudi nov Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. l. RS 94/95 z dne 25.10.2005). Osnovi kapital družbe je takrat ostal nespremenjen, družbenika sta si samo razdelila obstoječi kapital in sicer v ima v družbi občina Jesenice poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe, poslovni delež občine Žirovnica pa znaša 7,07 % osnovnega kapitala družbe.

S 1. 9. 2014 je družba prenehala opravljati dejavnost oskrbe s toplotno energijo, ker je Občina Jesenice s koncesijsko pogodbo izvajanje te gospodarske javne službe prenesla na drugega izvajalca.

S 25. 4. 2017 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o vpisu spremembe firme v sodni register in sicer: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (skrajšana firma: JEKO, d.o.o.). 

Dne 21.8. 2019 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o spremembi oz. dopolnitvi podatkov (povečanje osnovnega kapitala iz 829.148,70 € na 1.329.148,70 €).