Scroll Top

Odpadne vode

Čisto okolje in zadovoljni uporabniki so naša prioriteta, za kar skrbimo z normalnim delovanjem kanalizacijskega sistema in z urejenim odvajanjem odpadnih voda. Z upravljanjem sistema skrbimo v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer s pomočjo Čistilne naprave Jesenice čistimo okolje 30.000 populacijskim ekvivalentom.

Na povezavi najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Zadnje novice

Odpadne vode

Odvajanje odpadnih vod v občini Jesenice

Kanalizacijski sistem v občini Jesenice obsega 89 km kanalizacijskega omrežja, zaključi pa se s Centralno čistilno napravo Jesenice, kjer se…

Kanalizacija v Trebežu je zgrajena

V novembru je bila z izdajo uporabnega dovoljenja zaključena investicija Izgradnja komunalne infrastrukture Cesta v Rovte – Trebež 2.faza, v…

Kaj ne spada v javno kanalizacijo?

Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode vse pogosteje opažamo, da…

Delovanje kanalizacijskega omrežja

Podjetje skrbi tudi za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja in za urejeno odvajanje odpadnih voda.

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod je v občini Jesenice opredeljena z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice -Ur. list RS, št. 84/2006),in s spremembami 114/2009, 27/2014, 40/2016, Pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (Ur. list RS, št. 52/2011, in spr. 27/2014), Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 52/2011) in Operativnim program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za občino Jesenice.

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod je v občini Žirovnica opredeljena z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica  (Ur. list RS, št. 73/2016), Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 14/2014),  Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji v Občini Žirovnica  (Ur. list RS, št. 19/2012), Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za Občino Žirovnica.

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualni cenik. 

Kaj ne sodi v straniščno školjko?

Epidemija Covid-19 je vplivala tudi na večjo onesnaženost odpadnih voda, zato vse uporabnike naprošamo, da higienskih robčkov, krp za razkuževanje, vlažnih robčkov in drugih higienskih pripomočkov ne odlagajo v straniščno školjko, saj le ti povzročajo zamašitve in ogrožajo delovanje čistilne naprave. Takšni odpadki sodijo med mešane komunalne odpadke, ob njihovem pravilnem odlaganju pa se izognemo tudi dodatnim stroškom in obremenitvam zaposlenih v komunalnem gospodarstvu.

Hkrati s tem obvestilom o ravnanju z odpadki naprošamo uporabnike, da zaradi težav z velikimi kupi neprevzete embalaže ravnajo z odpadki čim bolj racionalno, jih ločujejo in pred odlaganjem v zabojnik stiskajo ter tako zmanjšajo njihov volumen. 
Za ohranjanje čiste okolice naprošamo vse, da teh odpadkov ne odlagajo v naravi.

Kontakt in delovni čas

Vodja centralne čistilne naprave Jesenice: Branko Pazlar, kom. inž.

 • Telefon: 04 581 04 82
 • GSM: 041 855 808
 • E-pošta: branko.pazlar@jeko.si
 • Lokacija:Javorniško nabrežje 19, 4270 Jesenice
 • Delovni čas Centralne čistilne naprave Jesenice: od 1. 1. do 31. 5. od 7. do 15. ure, od 01. 6. do 31. 8. od 6. do 14. ure in od 01. 9. do 31. 12. od 7. do 15. ure

Dežurna številka (kanalizacija): 041 616 787

 • Naročilo prevzema blata iz greznic in MKČN: 04 581 04 80

 Operativni vodja: Blaž Dolinar

 •  
Centralna čistilna naprava Jesenice

Centralna čistilna naprava Jesenice je bila zgrajena leta 1988 in se nahaja ob izlivu potoka Javornik v reko Savo. Namenjena je čiščenju odpadne vode in blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav iz območij občin Jesenice in Žirovnica. Na čistilno napravo dotekajo po mešanem kanalizacijskem sistemu tudi odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana ter izcedne vode iz Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. 

Centralna čistilna naprava Jesenice je dimenzionirana za organsko obremenitev 30.000 populacijskih ekvivalentov (1 ekvivalent je enak onesnaženju, ki ga povzroči ena oseba na dan). Odpadna voda, ki priteka na Centralno čistilno napravo Jesenice je pretežno fekalnega značaja. Čiščenje odpadne vode na čistilni napravi je enako čiščenju, ki poteka v naravi.

Na čistilni napravi postopek čiščenja le intenzivno pospešujemo z dodajanjem večje količine kisika in mikroorganizmov v proces.

Čiščenje je do leta 2015  potekalo v dveh stopnjah – mehanski in biološki s hkratno anaerobno stabilizacijo blata v gnilišču ter izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo električne in toplotne energije. Komunalne čistilne naprave iz katerih se prečiščena odpadna voda odvaja v vodotoke Donavskega porečja morajo po zahtevah veljavne zakonodaje poleg odstranjevanja ogljikovih spojin in nitrifikacije iz odpadnih vod zagotoviti tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin (terciarno čiščenje). Tako je bila v letih od 2013 do 2015 izvedena rekonstrukcija Centralne naprave  Jesenice z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (terciarno čiščenje). Cilji čiščenja odpadne vode s tretjo stopnjo čiščenja so razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje fosforja.  Za odstranjevanje dušika deluje bazen za oživljanje kot mešalni bazen po postopku predhodne denitrifikacije. Odstranjevanje fosforja poteka v obliki biološkega odstranjevanja fosforja z anaerobno predstopnjo in dodatno s simultanim obarjanjem. 

Kanalizacijsko omrežje

Javno komunalno podjetje JEKO, d.o.o. upravlja sistem za odvajanje odpadnih vod v občinah Jesenice in Žirovnica. Podjetje upravlja s skupno:

 • 109 kilometri fekalne kanalizacije, od tega 69 kilometrov v občini Jesenice in 40 kilometrov v občini Žirovnica,
 • 3 zadrževalnimi bazeni,
 • 13 črpališči, od tega 6 črpališč v občini Jesenice in 7 v občini Žirovnica.

Kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalskih vodov, kanalov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, ki služijo za odvajanje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode na območju naselja ali njegovega dela. Kanalizacijsko omrežje razdelimo v dva sistema:

 • Mešan kanalizacijski sistem – po mešanem kanalizacijskem sistemu se odvajajo komunalna, padavinska in industrijska odpadna voda skupaj. V tem sistemu je nujna izgradnja objektov za zadrževanje in nadzorovano razbremenjevanje odpadnih voda, s katerim zagotavljamo primerno hidravlično obremenitev in obratovanje čistilne naprave.
 • Ločen kanalizacijski sistem – pri ločenem kanalizacijskem sistemu se komunalne in industrijske odpadne vode zbirajo in odvajajo ločeno od padavinskih odpadnih vod. Padavinsko odpadno vodo s streh, ki ni onesnažena, pa lahko ponikamo v podtalje na mestu nastanka.

Odpadne vode iz kanalizacijskega sistema v občini Jesenice se čistijo na MČN Prihodi in Centralni čistilni napravi Jesenice, odpadne vode iz občine Žirovnica se čistijo na Čistilni napravi Radovljica.

Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod se izvaja v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2021 do 2024 v občini Jesenice in v občini Žirovnica.   

Vse o priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje

Pred gradnjo kanalizacijskega priključka mora lastnik objekta pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. Priključek na javno kanalizacijo se lahko izvede le pod nadzorom predstavnika upravljavca javne kanalizacije in v skladu s pogoji, navedenimi v soglasju.

Stroške gradnje kanalizacijskega priključka krije uporabnik in je njegova last. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zunanje stene stavbe. Grajen mora biti v skladu s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

Lastnik objekta izpolni Vlogo za izdajo soglasja za priključitev objekta na javno kanalizacijo, ki jo z zahtevanimi prilogami dostavi podjetju JEKO, d.o.o.

Po prejemu soglasja se lahko izvede oziroma zgradi priključek od objekta do javne kanalizacije. Hišni priključek je v lasti lastnika objekta. Lahko ga izvede sam ali z zunanjim izvajalcem. Izvedena dela mora pred zasutjem cevi pregledati predstavnik podjetja JEKO, d.o.o.

Investitor mora o datumu izvedbe kanalizacijskega priključka in zadnjem praznjenju greznice obvestiti podjetje JEKO, d.o.o. Po izvedbi priključka je potrebno posredovati pisno obvestilo upravljavcu javne kanalizacije o načinu odvajanja odpadnih vod.

Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujete, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

MKČN

Kaj je mala komunalna čistilna naprava?

Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: MKČN) je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju PE = enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan in znaša 60 g BPK5 na dan). V njej se komunalna odpadna voda čisti z biološko razgradnjo raztopljenega organskega onesnaženja. Biološko razgradnjo dosežemo z ustvarjanjem aerobnih pogojev s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase. Tako očiščena voda se iz MKČN odvaja neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode s procesom infiltracije v tla. Med procesom čiščenja se voda očisti do te mere, da izpust ni več obremenilen za okolje. Blato iz MKČN in greznic se mora tehnološko obdelati na komunalni čistilni napravi. Za občino Jesenice in občino Žirovnica se blato obdela na Centralni čistilni napravi Jesenice.

Odvoz odvečnega blata in grezničnih gošč je urejen

Nova zakonodaja

Od 1.1.2016 dalje je v veljavi nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih vod (Ur. list RS, št. 98/2015). Še vedno velja, da je na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, priključitev nanjo obvezna. Izven teh območij pa velja naslednje:

 • Lastniki greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, morajo svoje greznice preurediti  ali urediti malo komunalno čistilno napravo ob prvi rekonstrukciji objekta, medtem ko je potrebno ob novogradnjah vgraditi malo komunalno čistilno napravo ali pretočno greznico z nadgradnjo, določeno v Uredbi.
 • Lastnik objekta, iz katerega odteka odpadna voda brez predhodnega čiščenja, mora zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu z Uredbo najpozneje do 31.12.2021.
 • Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih.

VPIS MKČN V EVIDENCO

Najpozneje 15 dni po začetku obratovanja vaše MKČN ste dolžni na sedežu podjetja izvajalca javne službe JEKO, d.o.o. oddati izpolnjen obrazec Evidenca o mali komunalni čistilni napravi. V drugem zavihku tabele najdete navodilo za izpolnjevanje. MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik oz. upravljavec odda izpolnjen obrazec »Evidenca o mali komunalni čistilni napravi« z vsemi prilogami in sicer:

 • Izjava o lastnostih za tipsko malo komunalno čistilno napravo in certifikat o skladnosti,
 • Tehnično poročilo oziroma Navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.

PRVE MERITVE

Na podlagi pravilnik o prvih meritvah in monitoringu odpadne vode čistopis 2016 (Ur.list RS, št. 94/2014, 98/2015) je med tretjim in devetim mesecem po pričetku obratovanja MKČN potrebno izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN. Obvezna priloga obrazcu so analizni izvidi o opravljenih meritvah, izdelani s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki izvede odvzem vzorca in meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku). Seznam pooblaščenih izvajalcev.

Poročilo o prvih meritvah in analizni izvid, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, nam posredujete na naš naslov kot dokazilo o doseganju predpisanih mejnih vrednosti emisij. Na podlagi tega vam bomo lahko znižali okoljsko dajatev v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Ur.list RS, št. 80/2012, 98/2015) naslednji mesec po prejemu poročila.

IZVEDBA PREGLEDA MKČN manjšo od 50 PE NA TERENU

Izvajalec javne službe je dolžan izvajati preglede vaše MKČN. Prvi pregled se izvede naslednje leto po pridobljenem poročilu o prvih meritvah in potem vsake tri leta, kot to določa Uredba. Pri pregledu na terenu je potrebno preveriti ali naprava deluje in ali lastnik/upravljavec hrani zahtevano dokumentacijo:

 • Navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje.
 • Vodno soglasje.
 • Poročilo o opravljenih prvih meritvah.
 • Dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN.
 • Izjavo o lastnostih za tipsko MKČN.
 • Podatke o ravnanju z blatom – potrdilo izvajalca javne službe JEKO, d.o.o. o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata.
 • Podatke o izrednih dogodkih (sestava odpadne vode, okvare ali druge prekinitve delovanja naprave, čas trajanja prekinitev delovanja).

V kolikor lastnik/upravljavec MKČN manjše od 50 PE izvajalcu javne službe v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, ki so predpisani za to MKČN, izvajalec javne služba pregleda naprave ne izvede.

OBVESTILO O PREDVIDENEM PREGLEDU

Izvajalec javne službe prvi pregled naprave izvede v roku enega leta od izvedenih prvih meritev. Izvajalec javne službe lastnik/upravljavca naprave pisno obvesti o predvidenem pregledu.

ZNIŽANJE OKOLJSKE DAJATVE

V kolikor pregled naprave ali analizni izvid izveden s strani pooblaščenega izvajalca izkazuje obratovanje naprave v skladu s predpisanimi zahtevami, se znižanje okoljske dajatve upošteva tudi naprej za naslednje triletno obdobje. V nasprotnem primeru se znižanje okoljske dajatve preneha upoštevati v naslednjem mesecu po izvedenem pregledu ali meritvah, ki izkazujejo neizpolnjevanje zahtev.

NAVODILA ZA RAVNANJE Z MKČN

Ko je MKČN zgrajena oz. vgrajena, jo je potrebno primerno vzdrževati. Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratovanja deluje v skladu s tehnično dokumentacijo in navodili proizvajalca.

Upravljavec mora ves čas obratovanja MKČN hraniti naslednjo dokumentacijo:

 • Izjavo o lastnostih, če gre za tipsko MKČN.
 • Navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave.
 • Vodno soglasje.
 • Poročilo o opravljenih prvih meritvah.
 • Dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN.
 • Podatke o ravnanju z blatom oz. potrdila o prevzetem blatu s strani izvajalca javne službe oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
 • Podatke o izrednih dogodkih,, ki nastanejo med obratovanjem naprave (drugačna sestava vode, okvare, druge prekinitve delovanja in čas prekinitve).

ODVOZ BLATA

Izvajalec gospodarske javne službe JEKO, d.o.o. skladno z  Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/2015) in občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za občino Jesenice (Ur. list RS št.84/2006, 114/2009, 27/2014, 40/2016) in Žirovnica (Ur. list RS, št. 73/2016) izvaja storitev prevzema in odvoza blata na CČN Jesenice in zagotavlja prevzem blata enkrat na dve leti. Praznjenje se izvaja po v naprej pripravljenem terminskem planu. Vsako gospodinjstvo je o točnem terminu izvedbe storitve obveščeno po pošti. 

Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujete, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

Prevzem blata iz greznic

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/2015) mora javno podjetje JEKO, d.o.o. kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v okviru obveznih nalog izvajati:

 • prevzem blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 • obdelavo blata na centralni čistilni napravi Jesenice.

REDNI ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

V občinah Jesenice in občini Žirovnica izvajamo redno praznjenje greznic in MKČN po predhodno izdelanem terminskem planu. V skladu s Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se prevzem blata iz prvega prekata z odvozom na CČN Jesenice izvaja enkrat na dve leti.

Podjetje zagotavlja praznjenje od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.00 ure v času od marca do oktobra. Vsako gospodinjstvo je o točnem datumu opravljanja storitve predhodno obveščeno s priporočeno pisemsko pošiljko.

IZREDNI ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

V primeru potrebe po dodatnem črpanju greznične gošče, črpanju drugega in tretjega prekata greznice, interventnega črpanja v primeru zamašitve je izredno črpanje možno s predhodnim naročilom na tel. št. 04 581 04 80. Storitev v celoti plača naročnik po veljavnem ceniku.

Informacije v zvezi s prevzemom blata na tel. št.: 04 581 04 80. 

Okoljska dajatev

Informacije o plačilu okoljske dajatve

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS, št. 80/2012 in 98/2015) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V njej so določeni: vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun okoljske dajatve, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve ter prejemniki okoljske dajatve.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Prejemnik plačila okoljske dajatve pa je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali v malo komunalno čistilno napravo.
Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode. Višina okoljske dajatve se določi kot seštevek enot obremenitve (EO).

Kjer se količina porabljene pitne vode meri, se okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne vode. Kjer se količina porabljene pitne vode ne meri, pa velja, da je 1 oseba = enota obremenitve (EO). Po normativu porabi 1 oseba letno 50 m3 vode.

Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva delovanje čistilnih naprav. Če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem (pozitivno oceno obratovanja), se okoljska dajatev zmanjša za 90 %. Če se na komunalni čistilni napravi izvaja le primarna stopnja čiščenja, se okoljska dajatev zmanjša za 40 %. Greznice se ne upoštevajo kot čistilne naprave, zaradi katerih bi se zmanjšala okoljska dajatev.


Način odvajanja odpadnih voda in višina okoljske dajatve
 

Za uporabnike, priključene na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali MKČN do 50 EO z izdano pozitivno oceno obratovanja 0,0528 EUR/m3, za uporabnike, priključene na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s primarnim čiščenjem 0,3170 EUR/m3, za uporabnike, ki niso priključeni na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvajajo v obstoječo greznico 0,5283 EUR/m3, ter za uporabnike brez merjenja porabe pitne vode znaša višina okoljske dajatve 26,4125 EUR/osebo na leto.
Obračun okoljske dajatve se uporabnikom, pri katerih se poraba pitne vode ne meri, obračunava mesečno kot pavšal v količini 1/12 od normativa 50 m3 na leto. Obračun okoljske dajatve se uporabnikom, pri katerih se poraba pitne vode meri, obračunava mesečno glede na količino porabljene pitne vode.
Okoljska dajatev se v okviru komunalnega obračuna obračunava vsem porabnikom pitne vode, razen:
•    zavezancem za industrijsko odpadno vodo,
•    za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Za oprostitev plačila okoljske dajatve iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti je potrebno oddati Vlogo za oprostitev plačila (z izpolnitvijo obrazca oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov).

 

Kmetijska dejavnost

Informacije o uporabi blata iz obstoječih greznic in MKČN kot gnojila v kmetijstvu


V občinah Jesenice in Žirovnica je JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) je najmanj enkrat v dveh letih ena od obveznih nalog izvajalca občinske gospodarske javne službe. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS št. 98/2015) določa, da je v primeru blata, ki nastaja v kmetijskem gospodarstvu in je v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oz. gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev, dovoljena njegova uporaba kot gnojilo v kmetijstvu. Izvajalec javne službe JEKO, d.o.o. je dolžan kot obvezna javna služba v takih primerih zagotavljati samo pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Navedeno določilo se lahko uporablja le v primeru, če lastnik greznice ali MKČN predloži pisno izjavo, da se blato, ki nastaja na njegovem kmetijskem gospodarstvu, uporablja za gnojilo v kmetijstvu v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. list RS št. 62/2008). 

Za uveljavljanje oprostitve plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN mora stranka, ki ima registrirano kmetijsko gospodarstvo, izpolniti Vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN. Med zahtevanimi podatki je tudi podatek o identifikacijski številki kmetijskega gospodarstva KMG-MID, za katerega se uveljavlja oprostitev plačila. S podpisom vloge vlagatelj podpisuje tudi izjavo o ravnanju z blatom iz greznice ali MKČN. Po prejemu vloge vas bomo o naši odločitvi pisno obvestili.

Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti

Uporabnikom, ki imajo registrirano kmetijsko dejavnost, se lahko na osnovi določil Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Ur.list RS, št. 80/2012  in 98/2015) in  Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.list RS, št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015) odobri oprostitev plačila okoljske dajatve za odpadno vodo iz kmetijske dejavnosti, če se le-ta uporablja kot gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisi. Med zahtevanimi podatki je tudi podatek o identifikacijski številki kmetijskega gospodarstva KMG-MID, za katerega se uveljavlja oprostitev plačila.

Uporabniki, ki imajo skupen vodomer za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost, morajo urediti montažo vodomera, s katerim bo možno ločeno spremljati porabo vode ločeno za gospodinjstvo in za kmetijsko dejavnost.

Po prejemu vloge za oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti vas bomo o naši odločitvi pisno obvestili.

Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujete, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

Osrednja vsebina