Scroll Top

Oskrba z vodo

Oskrba z vodo prinaša občanom zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, za katero skrbimo. Vir življenja negujemo z zbiranjem in distribucijo ter ga kot življenjsko pravico z veseljem prinašamo v vaše gospodinjstvo.

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualna cenika izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica

S klikom na spodnji povezavi si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte na info@jeko.si in z veseljem vam bomo odgovorili. 

Zadnje novice

Oskrba z vodo

Preklic prekuhavanja pitne vode

Uporabnike pitne vode, obveščamo, da z današnjim dnem (24.5.2024), preklicujemo prekuhavanje pitne vode za uporabnike, ki se oskrbujejo iz vodovodnega…

Okvara na transportnem cevovodu Završnica

Uporabnike pitne vode, obveščamo, da bo danes, 17.05.2024, zaradi popravila okvare na transportnem cevovodu, motena, oziroma prekinjena dobava pitne vode:…

Prekuhavanje pitne vode Peričnik

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. obveščamo občane Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da je dne 16.5.2024 zaradi…

Popravilo okvare – motena oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode, obveščamo, da bo jutri, 14.05.2024, motena oskrba z vodo, zaradi popravila okvare na transportnem cevovodu Peričnik. Oskrba…

Preklic prekuhavanja pitne vode

Uporabnike pitne vode, da z današnjim dnem preklicujemo prekuhavanje pitne vode, za občane, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Planine…

Vse o priključitvi na vodovodno omrežje

Za pridobitev priključka na javno vodovodno omrežje, katerega upravljavec je podjetje JEKO, d.o.o. ali izvedbo spremembe na priključku je potrebno pridobiti soglasje, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod je potrebno pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod. Soglasje se izda na podlagi izpolnjene Vloge za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje.

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti je vlogi potrebno priložiti:

 • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in priključka,
 • dokazilo o lastništvu nepremičnine.

Vlogo lahko oddate:

 • v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov info@jeko.si
 • v pisni obliki osebno v tajništvu na sedežu podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
 • v pisni obliki po pošti na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.

Določamo pa tudi pogoje in izdajamo soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo.

Izdelava priključka na javno vodovodno omrežje

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka. Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo je potrebno na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta pridobiti Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za naročilo ponudbe za izvedbo montažnih del je potrebno dostaviti:

 •  projekt vodovodnega priključka, ki ga zadržimo za izdelavo ponudbe in izvedbo,
 •  soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje.

JEKO, d.o.o. na osnovi predložene dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del (za material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in davkom na dodano vrednost) za izvedbo vodovodnega priključka. Za zemeljska in gradbena dela (izkop in izvedbo vodomernega jaška) lahko priskrbite izvajalca sami oz. se izvedbo del dogovorite v našem podjetju. Prav tako je potrebno zagotoviti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je le-ta potrebna.

Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

Sporočanje stanja vodomera

S klikom na spodnjo povezavo boste našli navodila za uporabo portala komunala.info

Prva prijava na portal Komunala.Info

Pri prvi prijavi v polji »Šifra stranke« in »Odjemno mesto je potrebno prepisati podatke iz računa za komunalne storitve, prejetega  s strani JEKO,d.o.o. 

Izberite si »Uporabniško ime« in »Geslo«, geslo potrdite tudi v polju »Potrdi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov elektronske pošte (e-mail), ki ga je potrebno vpisati dvakrat. Na posredovani e-poštni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Aktivacija računa se izvede s potrditvijo

Kaj nadzorujete preko portala komunala.info?

 • e-Račune, ki enakovredno nadomestijo tiskane račune. E-računi so podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom. Njihove prednosti so boljša preglednost ter lažja hramba in plačilo. Omogočen je tudi arhiv računov, kar pomeni, da boste imeli od prijave dalje arhiv računov, ki ni vezan na vaš računalnik in lahko do podatkov dostopate preko različnih naprav, ki imajo internetni dostop.
 • merilno mesto in odčitke, ki omogočajo pregled stanja števca, mesečne porabe, vrste dogodka (obračun akontacij, javljeno stanje, menjava vodomera, plinomera, popis) in drugih podatkov. V kolikor imate lastni števec lahko sami javite stanje le tega. Če sporočite stanje vodomera ali plinomera od 23. v mesecu do zadnjega dne v mesecu, bo stanje upoštevano na računu za tekoči mesec. 
 • finančno kartico, ki omogoča pregled stanja računov in plačil.+

Prijava na portal, ko uporabniško ime že imate?

Najprej izberite ponudnika:

 • Za sporočanje stanja vodomera: JEKO, d.o.o. komunalne storitve,
 • Za sporočanje stanja plinomera: JEKO, d.o.o. plin.

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter kliknite na gumb »prijava«. 

Kakovost pitne vode

Kakovost vode

Monitoring pitne vode je predpisan z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št.  61/2023). Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalne meritve, kemijska in mikrobiološka preskušanja ter senzorična zaznavanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah uporabnikov oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja. JEKO, d.o.o. v sklopu nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in njeno skladnostjo s predpisi izvaja mesečno (oz. po potrebi tedensko) vzorčenje pitne vode bodisi v objektih za oskrbo z vodo (zajetja, vodohrani razbremenilniki), iz primarnega oz. sekundarnega cevovoda kakor tudi pri končnih porabnikih na internem vodovodnem omrežju.

Letna poročila o kakovosti pitne vode

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023

IZMERJENE VREDNOSTI PARAMETROV PITNE VODE, ZA LETO 2023 

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2022

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2021

oročilo o kakovosti pitne vode za leto 2020

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2019

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2018

 

Mesečna poročila o kakovosti pitne vode

JANUAR:

FEBRUAR:

MAREC

APRIL

MAJ

 

Kontrola kvalitete vode

S kontrolo kvalitete vode poizkušamo vnaprej predvideti in z ustreznimi ukrepi omejiti ali izločiti dejavnike, ki bi lahko vplivali na poslabšanje kvalitete pitne vode. Na podlagi določil Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Pravilnika o pitni vodi in Uredbe o pitni vodi temelji način dela notranje kontrole kvalitete vode na HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemu, kar pomeni analizo in obvladovanje tveganj, postavljenih s kritičnimi kontrolnimi točkami in oceni tveganja.

Podatki o vodovodnih sistemih

Shema vodovodov

Slika prikazuje shemo oskrbovalnih območij v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer uporabnike oskrbujemo iz sedmih vodnih virov.

Prvi, najizdatnejši vodni vir je Peričnik, ki se nahaja v občini Kranjska Gora in napaja naselje Hrušica ter pretežni del mesta Jesenice.

Drugi vodni vir Plavški rovt napaja naselje Plavški Rovt nad Jesenicami.

Tretji vodni vir Planina pod Golico tvorita dva vodna vira. Stari vodni vir napaja naselja Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec, novi vodni vir Izvir pod Golico pa zgornji del naselja Planina pod Golico.

Četrti vodni vir Pod smreko v Medjem dolu napaja naselje Javorniški Rovt.

Peti vidni vir Kočna se nahaja v občini Gorje in napaja naselje Kočna.

V občini Žirovnica se nahaja šesti vodni vir – Završnica, ki je skupen obema občinama. V občini Jesenice napaja naselja Potoki, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava, Lipce in vzhodni del mesta Jesenice. V Občini Žirovnica pa napaja naselja Žirovnica, Selo pri Žirovnici, Zabreznica, Vrba, Breznica, Doslovče, Smokuč in Rodine.

Sedmi vodni vir Ajdna napaja naselji Moste in Breg.

 

Podatki o vodovodu Peričnik

Oskrbuje območje Karavanškega mejnega platoja, naselja Hrušica, Podkočna, Podmežakla, mesta Jesenic do Slovenskega Javornika, preko vodohrana Šporn, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Završnica pa še  Cesto Toneta Tomšiča, Cesto Bratov Stražišar, Razgledna pot, Trg Toneta Čufarja, Aljaževo ulico, Ulico Viktorja Kejžarja, Delavsko ulico, Ulico Bratov Rupar, Industrijsko ulico, Ulico Cankarjevega Bataljona, Ulico Franca Benedičiča, Ulico Gustla Štravsa, Gregorčičevo ulico in Cesto Železarjev.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost virov – skupno (v l/s): od 70 do 120
 • Temperatura vode na virih (0C): 5,8 do 6,2
 • pH vrednost vode: 7,90 do 8,35
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 185 do 205
 • Trdota vode (v 0N) iz virov: od 5,5 do 6 (mehka)
 • Ioni: Mg = 9,3 mg/l, Ca= 28 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija s klorom  (Na hipoklorit)
 • Oskrbuje število prebivalcev: cca. 15.000
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 87.134
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: PVC, litoželezo, delno salonit
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 3 zajetja, 8 vodohranov, 2 raztežilnika
 • Število hidrantov: 213
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Završnica

V občini Žirovnica oskrbuje naselja Rodine, Smokuč, Doslovče, Breznico, Zabreznico, Vrbo, Selo pri Žirovnici, Žirovnico, neposredno s transportnega cevovoda pa še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58 a, 61 do 69 g, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30.

V občini Jesenice pa naselja Potoki, Koroško Belo, Slovenski Javornik, Blejsko Dobravo in Lipce. Preko vodohrana Šporn, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Peričnik pa še Cesto Toneta Tomšiča, Cesto Bratov Stražišar, Razgledna pot, Trg Toneta Čufarja, Aljaževo ulico, Ulico Viktorja Kejžarja, Delavsko ulico, Ulico Bratov Rupar, Industrijsko ulico, Ulico Cankarjevega Bataljona, Ulico Franca Benedičiča, Ulico Gustla Štravsa, Gregorčičevo ulico in Cesto Železarjev.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost vira (v l/s): od 50 do 120
 • Temperatura vode na viru (0C): 5,3 do 5,6
 • pH vrednost vode: 7,80 do 8,30
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 175 do 185
 • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 5,5 do 6,5 (mehka)
 • Ioni: Mg= 4,5 mg/l, Ca= 25 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: ca 10.200
 • Dolžina cevovoda (v metrih): ca 32.000
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: pocinkane, litoželezo, alkaten
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 2 zajetji, 6 vodohranov, 4 raztežilniki
 • Število hidrantov: 220
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Plavški Rovt

Oskrbuje naselje Plavški Rovt.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost virov (v l/s): od 0,10 do 0,55
 • Temperatura vode na virih (0C): 7 do 9
 • pH vrednost vode: 7,75 do 8,10
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v yS/cm): 290 do 330
 • Trdota vode (v 0N) iz izvirov oz. vrtin: od 7 (srednje trda) do 16 (močno trda)
 • Ioni: Mg= 6 mg/l, Ca= 61 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV-svetlobo
 • Oskrbuje število prebivalcev: 85
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 1.376
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 2 črpališči
 • Število hidrantov: 8
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Planina pod Golico

Oskrbuje naselja Planina pod Golico, Prihodi, Žerjavec.

Splošni podatki o vodovodu:  

 • Izdatnost vira (v l/s): od 1,5 do 4
 • Temperatura vode na viru (0C): 6 do 7
 • pH vrednost vode: 7,90 do 8,30
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 270 do 280
 • Trdota vode (v 0N) iz vira: od 8 do 9 (srednje trda)
 • Ioni: Mg= 8,2 mg/l, Ca= 67 mg/l,
 • Obdelovanje vode: (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija s klorom  (Na hipoklorit)
 • Oskrbuje število prebivalcev: ca. 350
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 4.282
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 3 vodohrani
 • Število hidrantov: 10
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Javorniški Rovt

Oskrbuje naselje Javorniški Rovt.

Splošni podatki o vodovodu:  

 • Izdatnost vira (v l/s): od 2 do 3
 • Temperatura vode na viru (0C): 4,8 do 5,2
 • pH vrednost vode: 8,10 do 8,30
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 190 do 210
 • Trdota vode (v 0N) iz vira: od 5 do 6 (mehka)
 • Ioni: Mg= 7 mg/l, Ca= 32 mg/l,
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV – svetlobo
 • Oskrbuje število prebivalcev: ca. 400
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 8.100
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, ductil, alkaten
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran
 • Število hidrantov: 36
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Kočna

Oskrbuje naselje Kočna.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost vira (v l/s): od 1,3 do 4
 • Temperatura vode na viru (v C): 8
 • pH vrednost vode: 7,60 do 7,90
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 370 do 390
 • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 11 do 12 (srednje trda)
 • Ioni:  Mg= 14 mg/l, Ca= 53 mg/l,
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: 170
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 2.203
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: pocinkane, litoželezo, delno salonit
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 1 (pre)črpališče
 • Število hidrantov: 9
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Ajdna

Oskrbuje naselji Moste in Breg.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost vira (v l/s): od 5 do 15
 • Temperatura vode na viru (0C): 6,1 do 6,5
 • pH vrednost vode: 7,80 do 8,20
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 215 do 218
 • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 6 (mehka)
 • Ioni: Mg= 3,5 mg/l, Ca=41 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: 1025
 • Dolžina cevovoda (v metrih)ca: 1200
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC, alkaten
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 2 zajetji, 1 vodohran
 • Število hidrantov: 30
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Izvir pod Golico

Oskrbuje naselja: zgornji del naselja Planina pod Golico.

Splošni podatki o vodovodu:

 • Izdatnost vira (v l/s): 10
 • Temperatura vode na viru (0C): od 6 do 7
 • pH vrednost vode: 7,72
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 296
 • Trdota vode (v 0N) iz vira: 11,2 (srednje trda)
 • Ioni: Mg= 16 mg/l, Ca= 29 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV – svetlobo
 • Oskrbuje število prebivalcev: cca. 31
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 1.913
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: nodularna litina (NL) in polietilen (PE)
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 1 raztežilnik
 • Število hidrantov: 9
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna
Obveščanje uporabnikov

Načini obveščanja

Uporabnike obveščamo v skladu z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št 61/23):

Informacije za uporabnike pitne vode

Skladno z določili 18. člena in Priloge 4 Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/23) vam podajamo informacije o oskrbi s pitno vodo, dostopne na:

Osrednja vsebina