Scroll Top

Oskrba z vodo

Oskrba z vodo prinaša občanom zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, za katero skrbimo. Vir življenja negujemo z zbiranjem in distribucijo ter ga kot življenjsko pravico z veseljem prinašamo v vaše gospodinjstvo.

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualna cenika izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica

S klikom na spodnji povezavi si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte na info@jeko.si in z veseljem vam bomo odgovorili. 

Zadnje novice

Oskrba z vodo

Ukrep prekuhavanja pitne vode Peričnik

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. obveščamo občane Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da je dne, 1.12.2023 zaradi…

Obnova jaška – motena oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode, obveščamo, da bo jutri, 28.11.2023, od 8:00 do 15:00 ure, motena, oziroma prekinjena dobava pitne vode, zaradi…

Motena oskrba s pitno vodo

S podjetja JEKO d.o.o. vas obveščamo, da bo danes, 24.11.2023, zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava…

Vodni vir Peričnik

Shema vodovodov

Slika prikazuje shemo oskrbovalnih območij v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer uporabnike oskrbujemo iz sedmih vodnih virov.

Prvi, najizdatnejši vodni vir je Peričnik, ki se nahaja v občini Kranjska Gora in napaja naselje Hrušica ter pretežni del mesta Jesenice.

Drugi vodni vir Plavški rovt napaja naselje Plavški Rovt nad Jesenicami.

Tretji vodni vir Planina pod Golico tvorita dva vodna vira. Stari vodni vir napaja naselja Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec, novi vodni vir Izvir pod Golico pa zgornji del naselja Planina pod Golico.

Četrti vodni vir Pod smreko v Medjem dolu napaja naselje Javorniški Rovt.

Peti vidni vir Kočna se nahaja v občini Gorje in napaja naselje Kočna.

V občini Žirovnica se nahaja šesti vodni vir – Završnica, ki je skupen obema občinama. V občini Jesenice napaja naselja Potoki, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava, Lipce in vzhodni del mesta Jesenice. V Občini Žirovnica pa napaja naselja Žirovnica, Selo pri Žirovnici, Zabreznica, Vrba, Breznica, Doslovče, Smokuč in Rodine.

Sedmi vodni vir Ajdna napaja naselji Moste in Breg.

Kontrola kvalitete vode

S kontrolo kvalitete vode poizkušamo vnaprej predvideti in z ustreznimi ukrepi omejiti ali izločiti dejavnike, ki bi lahko vplivali na poslabšanje kvalitete pitne vode. Na podlagi določil Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Pravilnika o pitni vodi in Uredbe o pitni vodi temelji način dela notranje kontrole kvalitete vode na HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemu, kar pomeni analizo in obvladovanje tveganj, postavljenih s kritičnimi kontrolnimi točkami in oceni tveganja. 

 

Vodooskrba iz vodnega vira Peričnik

Vodovodni sistem Peričnik oskrbuje s pitno vodo zahodni del občine Jesenice, to je območje Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in dela Jesenic, ki se zaključi s Cesto Toneta Tomšiča. Od oktobra 2020 dalje se na tem vodnem viru izvaja stalna obdelava pitne vode z natrijevim hipokloritom z namenom zagotavljanja mikrobiološke skladnosti. V primeru povišane motnosti pa izdamo ukrep o prekuhavanju pitne vode. Gre za dva dejavnika tveganja, ki med seboj nista povezana. Prvi dejavnik tveganja, mikrobiološko onesnaženje, je povezan s stalno prisotnimi koliformnimi bakterijami na dveh izvirih, kar so pokazale pretekle analize. Drugi dejavnik tveganja, povišana motnost, pa je povezan s pogostimi, intenzivnimi padavinami, ki smo jim priča zadnja leta. Vzrok za stanje na vodnem viru Peričnik je naravno ozadje, na katerega pa nimamo vpliva. Ker je zajetje podvrženo direktnemu površinskemu vplivu, je dolgoročno potrebno vodo obdelovati. Rešitev je v obdelavi, ki bi zajemala oba dejavnika tveganja.


JEKO, d.o.o. ima vzpostavljen stalni notranji nadzor kakovosti pitne vode, s katerim se zagotavlja zdravstveno ustrezna pitna voda. Podjetje izvaja na omrežju in vodnih virih vsa vzdrževalna dela, da uporabnikom omogoča dobavo vode, in to čim boljše kakovosti. Res pa je, da podjetje JEKO, d.o.o. kot upravljavec vodovodnega omrežja v občini Jesenice, ni pristojno za izvajanje investicij v vodne vire in vodovodno omrežje, ki bodo v bodoče za nemoteno oskrbo s pitno vodo nujno potrebne.


V nadaljevanju podajamo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.


•    Ali je voda sedaj varna za uživanje?
Da, voda je pitna brez dodatnega prekuhavanja ali drugih omejitev, razen če obveščamo o drugih ukrepih.


•    Zakaj je občasno potrebno vodo prekuhavati?
Vodo je potrebno prekuhavati v primerih, ko je ob močnih nalivih povišana motnost vode. V tem času se prekine obdelava vode z natrijevem hipokloritom, da se prepreči možnost tvorjenja stranskih škodljivih produktov, ki lahko nastanejo v kombinaciji motne vode in natrijevega hipoklorita.


•    Ali je potrebna namestitev vodnega filtra na interni napeljavi?
Ne, zaradi obdelave vode z natrijevem hipokloritom ni potrebno nameščati vodnega filtra na interno napeljavo. V kolikor se za to odločite, je pomembno, da filter primerno vzdržujete, saj v nasprotnem primeru lahko poslabšate kakovost pitne vode.


•    Ali otroci lahko pijejo obdelano vodo iz pipe?
Tudi otroci lahko pijejo obdelano vodo iz pipe. Postopek kloriranja je nadzorovan, vrednosti prostega preostalega klora na omrežju pa so v skladu z normativi, ki jih nalaga zakonodaja. Prizadevamo si, da so te vrednosti čim nižje, s tem da se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode.


•    Kaj so koliformne bakterije?
To je skupina različnih bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju in so pokazatelj direktnega površinskega vpliva na zajetje. Naravno so razširjene v prsti, površinski vodi, pri procesu gnitja … Na vodnem viru Peričnik so bile koliformne bakterije izolirane v odsotnosti fekalnih bakterij.


•    Ali se vodo klorira zato, ker je to najlažje?
Pogojno lahko odgovorimo pritrdilno. Upravljavec lahko trenutno samo s kloriranjem učinkovito prepreči mikrobiološki dejavnik tveganja. Možnih načinov obdelave pitne vode je več, vendar bi bila za to potrebna investicijska vlaganja.

Kontakt in delovni čas

Dežurna številka: 031 570 977

Vodja oskrbe s pitno vodo: Matjaž Pezdir, ekonomist

 • Telefon: 04 5810 469
 • Lokacija: Cesta Franceta Prešerna 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: matjaz.pezdir@jeko.si 
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Operativni vodja: Primož Črv

 • Telefon: 04 581 04 62
 • Lokacija: Cesta Franceta Prešerna 13, 4270 Jesenice
 • E-pošta: primoz.crv@jeko.si
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Strokovni sodelavec za plin in pitno vodo: Roman Ambrožič, dipl. ing. stroj.

 • Telefon: 04 581 04 34
 • e-pošta: roman.ambrozic@jeko.si
 • Lokacija: Cesta Franceta Prešerna 13, 4270 Jesenice
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Vse o priključitvi na vodovodno omrežje

Za pridobitev priključka na javno vodovodno omrežje, katerega upravljavec je podjetje JEKO, d.o.o. ali izvedbo spremembe na priključku je potrebno pridobiti soglasje, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod je potrebno pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod. Soglasje se izda na podlagi izpolnjene Vloge za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje.

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti je vlogi potrebno priložiti:

 • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in priključka,
 • dokazilo o lastništvu nepremičnine.

Vlogo lahko oddate:

 • v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov info@jeko.si
 • v pisni obliki osebno v tajništvu na sedežu podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
 • v pisni obliki po pošti na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.

Določamo pa tudi pogoje in izdajamo soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo.

Izdelava priključka na javno vodovodno omrežje

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka. Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo je potrebno na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta pridobiti Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za naročilo ponudbe za izvedbo montažnih del je potrebno dostaviti:

 •  projekt vodovodnega priključka, ki ga zadržimo za izdelavo ponudbe in izvedbo,
 •  soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje.

JEKO, d.o.o. na osnovi predložene dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del (za material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in davkom na dodano vrednost) za izvedbo vodovodnega priključka. Za zemeljska in gradbena dela (izkop in izvedbo vodomernega jaška) lahko priskrbite izvajalca sami oz. se izvedbo del dogovorite v našem podjetju. Prav tako je potrebno zagotoviti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je le-ta potrebna.

Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.

Sporočanje stanja vodomera

S klikom na spodnjo povezavo boste našli navodila za uporabo portala komunala.info

Prva prijava na portal Komunala.Info

Pri prvi prijavi v polji »Šifra stranke« in »Odjemno mesto je potrebno prepisati podatke iz računa za komunalne storitve, prejetega  s strani JEKO,d.o.o. 

Izberite si »Uporabniško ime« in »Geslo«, geslo potrdite tudi v polju »Potrdi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov elektronske pošte (e-mail), ki ga je potrebno vpisati dvakrat. Na posredovani e-poštni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Aktivacija računa se izvede s potrditvijo

Kaj nadzorujete preko portala komunala.info?

 • e-Račune, ki enakovredno nadomestijo tiskane račune. E-računi so podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom. Njihove prednosti so boljša preglednost ter lažja hramba in plačilo. Omogočen je tudi arhiv računov, kar pomeni, da boste imeli od prijave dalje arhiv računov, ki ni vezan na vaš računalnik in lahko do podatkov dostopate preko različnih naprav, ki imajo internetni dostop.
 • merilno mesto in odčitke, ki omogočajo pregled stanja števca, mesečne porabe, vrste dogodka (obračun akontacij, javljeno stanje, menjava vodomera, plinomera, popis) in drugih podatkov. V kolikor imate lastni števec lahko sami javite stanje le tega. Če sporočite stanje vodomera ali plinomera od 23. v mesecu do zadnjega dne v mesecu, bo stanje upoštevano na računu za tekoči mesec. 
 • finančno kartico, ki omogoča pregled stanja računov in plačil.+

Prijava na portal, ko uporabniško ime že imate?

Najprej izberite ponudnika:

 • Za sporočanje stanja vodomera: JEKO, d.o.o. komunalne storitve,
 • Za sporočanje stanja plinomera: JEKO, d.o.o. plin.

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter kliknite na gumb »prijava«. 

Kakovost pitne vode

V klikom na povezavo “preberi več” si lahko ogledate poročila o kakovosti pitne vode za posamezne vodovode, ki so v našem upravljanju.

Osrednja vsebina