Pogosta vprašanja

 

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z zemeljskim plinom. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte. 

Plinomere popisujemo konec junija in decembra. V vmesnih mesecih obračunamo količino, ki jo določi pripravljalec prognoz PP (Plinovodi d.o.o.). Kdor želi obračun po dejanski porabi - brez določitve prognoze, lahko stanje javi najkasneje zadnji dan v mesecu, oz.  prvi delovni dan v mesecu in sicer osebno, po e-pošti (tadeja.smid@jeko.si) , po telefonu (04 / 581 04 40, 04 / 581 04 00), preko interneta (www.komunala.info). Pri sporočanju stanja obvezno navedite vaše odjemno mesto (podatek je na računu). 

Takrat, ko plinomere popisuje naše podjetje, vam stanja ni potrebno sporočati, ker upoštevamo odčitek našega popisovalca. V primeru, da imate plinomer nedostopen in ste dobili obvestilo, da stanje sporočite sami, vas prosimo, da to storite do datuma, ki je naveden na obvestilu. V nasprotnem primeru vam bomo obračunali prognozo.

 

Plinomere odčitavamo malim odjemalcem (večinoma gospodinjstva) vsake pol leta, večjim odjemalcem pa vsak mesec. Pri tem velja omeniti, da imajo odjemalci možnost sporočit porabo mesečno, med rednim popisom.

Postavka "Znesek za meritve" ne predstavlja samo zneska za izvajanje meritev oz. odčitavanja in obdelavo merjenih podatkov, temveč predvsem vzdrževanje, umerjanje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav.

Večina zneska za meritve je tako odvisna od tipa plinomera, s katerim se določa faktor, ki se pomnoži s ceno za meritve, določeno z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (glej zavihek "Cenik").

S 1. 10. 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

Pri tej metodologiji se vsakemu ne dnevno merjenemu mestu (večina odjemalcev ZP v občini Jesenice) na osnovi njegove letne porabe, dodeli obremenitveni profil. Na podlagi profila  pripravljalec prognoz (Plinovodi d.o.o.) količino distribuiranega zemeljskega plina določi za vsak dan posebej, upošteva pa  temperaturo, namen uporabe plina, dneve v tednu in sezono. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oz. pavšal) - PROGNOZA približa dejanski porabi. 

Ali povedano drugače: za vse, ki ne javijo stanja plinomera, PP Plinovodi d.o.o. izračunajo (seveda na podlagi prej naštetih podatkov) kolikšna naj bi bila poraba za določeno odjemno mesto. Ko se plinomer popiše (ali ob rednem popisu ali če ga sporoči stranka), pa Plinovodi izvedejo poračun, ki ga potem ovrednotimo na računu.

Če je zaračunana prognoza prevelika oz. prenizka, se lahko dogovorimo za vrednostni popravek računa, oglasite se pri nas v času uradnih ur. Količine pa se bodo poračunale ob naslednjem pridobljenem odčitku. 

 

Vsak odjemalec je glede na obseg letnega odjema zemeljskega plina, ki je določen na podlagi porabe v preteklem letu, uvrščen v posamezno CDK odjemno skupino.

Skupine so razvrščene od najnižje skupine CDK01 do najvišje CDK15. Letne predvidene količine in cene posamezne CKD skupine so razvidne iz aktualnega cenika, ki je objavljen pod zavihkom "Cenik".

V primeru, da bo vaše stanovanje nekaj časa prazno ali predvidevate manjšo/večjo porabo zemeljskega plina, vam priporočamo da nam to sporočite. Za obračun po prognozah je ta podatek zelo pomemben. V dogovoru z vami bomo sporočili spremembo obremenitvenega profila vašega odjemnega mesta (npr. iz "ogrevanje stanovanjskega objekta" v "kuhanje". Novemu načinu odjema bomo prilagodili tudi količino letne porabe.. 

V primeru, da ste se odločili za drug vir ogrevanja, nam vašo odločitev sporočite na priloženem obrazcu, po pošti ali na el. naslov: roman.ambrozic@jeko.si.

 Za prekinitev distribucije, vam bomo izdali račun (podatki o višini so v Ceniku dodatnih storitev na zavihku "Cenik"). Ko bo račun poravnan, nas pokličite, da se bomo dogovorili za termin odklopa.

V primeru, da ste zamenjali podnajemnika v stanovanju ali se je zamenjal lastnik objekta in živite v večstanovanjski stavbi,  kontaktirajte upravnika, ki je pristojen za vaše območje. Upravnik bo naredil zapisnik o stanju plinomera na vašem odjemnem mestu ter vse potrebno za odjavo lastnika odjemnega mesta. Novi odjemalec nato sklene novo Pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

V primeru, da živite v stanovanjski hiši, ste kot lastnik priključka dolžni sami poskrbeti za sporočanje podatkov o spremembi. Obvezni podatki so:

  • popis plinomera na dan predaje lastništva,
  • podatki novega lastnika oz. najemnika.

Z novim lastnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi zemeljskega plina. 

Servis plinskih peči in drugih trošil je priporočljivo izvesti vsako leto. Izvajalci so pooblaščeni serviserji za posamezne tipe trošil. Najbolje, da pokličete izvajalca, ki vam je izvedel plinsko instalacijo oz. serviserja, ki je izvedel prvi zagon.

Dimnikarska služba je izbirna gospodarska javna služba. Ta dejavnost se izvaja z namenom protipožarnega varstve in zaščite zraka pred nekontroliranimi emisijami dimnih plinov. Stranke so izbranemu pooblaščenemu dimnikarju dolžne omogočiti prvi pregled dimovodne naprave in vsakoletni pregled in izvedbo meritev dimnih plinov.

Željo za priključitev na plinovod nam lahko posredujete pisno, osebno ali telefonsko. Dogovorili se bomo za ogled objekta in določitev vseh detajlov glede izvedbe. 

Dobavitelj bo pričel dobavljati zemeljski plin odjemalcu po uspešno opravljenem internem pregledu instalacij in trošil. Pred zagonom interne plinske instalacije mora odjemalec predložiti:

  • projekt instalacije,
  • ateste vgrajenih materialov in delavcev,
  • zapisnik o tlačni in tesnostni preizkušnji,
  • soglasje pristojne dimnikarske službe.


Prvi zagon plinske instalacije lahko opravi le pooblaščen serviser, ko je sestavljen in podpisan Zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav.

petek, 30. 9. 2022
Prekuhavanje vode
Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. obveščamo občane Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da je dne 30.9.2022 zaradi obilnih padavin voda…

novoletna cestitka