Scroll Top

OSKRBA Z VODO

Oskrba z vodo prinaša občanom zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, za katero skrbimo. Vir življenja negujemo z zbiranjem in distribucijo ter ga kot življenjsko pravico z veseljem prinašamo v vaše gospodinjstvo.

Vodni vir Peričnik

 
 

Vodooskrba iz vodnega vira Peričnik

Vodovodni sistem Peričnik oskrbuje s pitno vodo zahodni del občine Jesenice, to je območje Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in dela Jesenic, ki se zaključi s Cesto Toneta Tomšiča. Od oktobra 2020 dalje se na tem vodnem viru izvaja stalna obdelava pitne vode z natrijevim hipokloritom z namenom zagotavljanja mikrobiološke skladnosti. V primeru povišane motnosti pa izdamo ukrep o prekuhavanju pitne vode. Gre za dva dejavnika tveganja, ki med seboj nista povezana. Prvi dejavnik tveganja, mikrobiološko onesnaženje, je povezan s stalno prisotnimi koliformnimi bakterijami na dveh izvirih, kar so pokazale pretekle analize. Drugi dejavnik tveganja, povišana motnost, pa je povezan s pogostimi, intenzivnimi padavinami, ki smo jim priča zadnja leta. Vzrok za stanje na vodnem viru Peričnik je naravno ozadje, na katerega pa nimamo vpliva. Ker je zajetje podvrženo direktnemu površinskemu vplivu, je dolgoročno potrebno vodo obdelovati. Rešitev je v obdelavi, ki bi zajemala oba dejavnika tveganja.

JEKO, d.o.o. ima vzpostavljen stalni notranji nadzor kakovosti pitne vode, s katerim se zagotavlja zdravstveno ustrezna pitna voda. Podjetje izvaja na omrežju in vodnih virih vsa vzdrževalna dela, da uporabnikom omogoča dobavo vode, in to čim boljše kakovosti. Res pa je, da podjetje JEKO, d.o.o. kot upravljavec vodovodnega omrežja v občini Jesenice, ni pristojno za izvajanje investicij v vodne vire in vodovodno omrežje, ki bodo v bodoče za nemoteno oskrbo s pitno vodo nujno potrebne.

V nadaljevanju podajamo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

•    Ali je voda sedaj varna za uživanje?
Da, voda je pitna brez dodatnega prekuhavanja ali drugih omejitev, razen če obveščamo o drugih ukrepih.

•    Zakaj je občasno potrebno vodo prekuhavati?
Vodo je potrebno prekuhavati v primerih, ko je ob močnih nalivih povišana motnost vode. V tem času se prekine obdelava vode z natrijevem hipokloritom, da se prepreči možnost tvorjenja stranskih škodljivih produktov, ki lahko nastanejo v kombinaciji motne vode in natrijevega hipoklorita.

•    Ali je potrebna namestitev vodnega filtra na interni napeljavi?
Ne, zaradi obdelave vode z natrijevem hipokloritom ni potrebno nameščati vodnega filtra na interno napeljavo. V kolikor se za to odločite, je pomembno, da filter primerno vzdržujete, saj v nasprotnem primeru lahko poslabšate kakovost pitne vode.

•    Ali otroci lahko pijejo obdelano vodo iz pipe?
Tudi otroci lahko pijejo obdelano vodo iz pipe. Postopek kloriranja je nadzorovan, vrednosti prostega preostalega klora na omrežju pa so v skladu z normativi, ki jih nalaga zakonodaja. Prizadevamo si, da so te vrednosti čim nižje, s tem da se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode.

•    Kaj so koliformne bakterije?
To je skupina različnih bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju in so pokazatelj direktnega površinskega vpliva na zajetje. Naravno so razširjene v prsti, površinski vodi, pri procesu gnitja … Na vodnem viru Peričnik so bile koliformne bakterije izolirane v odsotnosti fekalnih bakterij.

•    Ali se vodo klorira zato, ker je to najlažje?
Pogojno lahko odgovorimo pritrdilno. Upravljavec lahko trenutno samo s kloriranjem učinkovito prepreči mikrobiološki dejavnik tveganja. Možnih načinov obdelave pitne vode je več, vendar bi bila za to potrebna investicijska vlaganja.

  • Zakaj je potrebno prekuhavati pitno vodo?

Od oktobra 2020 dalje na vodnem viru Peričnik izvajamo stalno obdelavo pitne vode z natrijevim hipokloritom, da zagotovimo njeno mikrobiološko skladnost. Ta postopek je ključen, saj so pretekle analize pokazale prisotnost koliformnih bakterij na dveh izvirih. Občasno pa se soočamo s povišano motnostjo vode, še posebej v obdobjih intenzivnih padavin. Ta pojav, ki je posledica naravnih procesov in na katerega nimamo neposrednega vpliva, lahko pripelje do izdaje ukrepov prekuhavanja vode. V tem članku bomo pojasnili, zakaj so ta opozorila kljub sodobni obdelavi vode še vedno pomembna in zakaj je njihovo upoštevanje ključno za vaše zdravje.

Kaj je motnost in zakaj je pomembna?

Motnost vode, merjena v nefelometričnih turbidimetričnih enotah (NTU), je pokazatelj prisotnosti majhnih delcev. Delce tvorijo anorganske in organske snovi ter mikroorganizmi (glineni delci, mulj, koloidni delci, huminske snovi, alge, plankton, bakterije…).  Visoka motnost lahko nakazuje morebitno kontaminacijo vode. Za obdelano vodo je varna mejna vrednost postavljena na 1 NTU, medtem ko je za neobdelano vodo ta meja 4 NTU.

Zakaj so ukrepi prekuhavanja pogostejši?

Od uvedbe obdelave vode v naši občini se je standard za kakovost pitne vode dvignil. Zato je mejna vrednost NTU znižana na 1 NTU, kar pomeni, da tudi manjša motnost vode lahko pogojuje ukrepe prekuhavanja. To je še posebej opazno v času močnih in dolgotrajnih padavin, ko se poviša količina delcev in mikroorganizmov v vodi.

Zakaj je prekuhavanje vode potrebno?

Prekuhavanje vode je preprost in učinkovit način za zagotavljanje njene varnosti. Vrelišče vode (100°C) uniči škodljive mikroorganizme in zagotavlja, da je voda varna za pitje. Ta ukrep je ključen, ko je motnost vode višja od dovoljene mejne vrednosti, saj s tem preprečujemo morebitne zdravstvene težave.

Razumemo, da so opozorila o prekuhavanju lahko moteča, vendar so ključnega pomena za ohranjanje zdravja vseh občanov. S sodobnimi metodami obdelave vode si prizadevamo za višjo kakovost in varnost pitne vode, kar pa pomeni tudi strožje standarde in posledično tudi opozorila. Vaše zdravje in varnost sta naša glavna skrb, zato vas prosimo za razumevanje in upoštevanje teh ukrepov.

Da bi zagotovili, da ste pravočasno obveščeni o vseh pomembnih ukrepih, vam priporočamo, da se, če tega še niste storili, prijavite na naša SMS obvestila. Prijavite se lahko preko obrazca na naši spletni strani jeko.si/prijava-na-brezplacno-obvescanje.

 
Osrednja vsebina