Scroll Top

O podjetju

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice ima sedež na Jesenicah, Cesta maršala Tita 51. Dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka služba, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Uradne ure
 • Ponedeljek: od 8. do 11. in od 12. do 14. ure
 • Sreda: od 8. do 11. in od 12. do 16. ure
 • Petek: od 8. do 12. ure
KONTAKTI

Vizija podjetja

Vizija podjetja je postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

Osnovni podatki o podjetju

 • Naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
 • Vrsta družbe: javno podjetje
 • Matična številka: 5926823
 • Davčna številka: 67496717
 • Številka transakcijskega računa: 07000-0000492171
 • Registracija: podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, sklep št. Srg 95/01478, št. vložka 1/05679/00 z dne 03.01.1996.
 • Osnovni kapital: 1.329.148,70 € (od tega Občina Jesenice 1.235.177,88 € oziroma 92,9300 % in Občina Žirovnica 93.970,82 € oziroma 7,0700 %)
 • Direktor: Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

Dejavnosti podjetja

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in odlaganje odpadkov, pogrebne in pokopališke storitve, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Politika

Ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov na državni in lokalni ravni zagotavljati visok standard naših storitev ob nenehni skrbi za stroškovno učinkovitostjo, osebnostno rast zaposlenih in ohranjanju naravnih danosti našim zanamcem. 

Poslanstvo podjetja

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

Zgodovina podjetja

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bilo ustanovljeno 18.12.1995, ko je ustanovitelj podjetja – občinski svet občine Jesenice na svoji 13. seji sprejel Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice. Družba je nastala s spojitvijo:

 • Komunalnega podjetja VODOVOD JESENICE, p.o., Jesenice,
 • KOMUNALA, podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Jesenice,
 • KRES, podjetje za oskrbo naselij s toplotno energijo, d.o.o., Jesenice

in je pričela s poslovanjem 01.01.1996.

S 01.01.1999 sta bili na območju bivše občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini in sicer Občina Jesenice in Občina Žirovnica, ki sta vsaka v svojem delu premoženja prevzeli ustanoviteljske pravice vezane na družbo JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.

Formalno pa sta občini svoje ustanoviteljske pravice uredili, ko sta najprej sprejeli Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005) in nato še 01.12.2005 podpisali Družbeno pogodbo.

Vpis spremembe družbenikov in poslovnih deležev, ki je bil izveden dne 07.12.2005 pri Okrožnem sodišču v Kranju je postal pravnomočen 15.12.2005. Istega dne je pričel veljati tudi nov Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. l. RS 94/95 z dne 25.10.2005). Osnovi kapital družbe je takrat ostal nespremenjen, družbenika sta si samo razdelila obstoječi kapital in sicer v ima v družbi občina Jesenice poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe, poslovni delež občine Žirovnica pa znaša 7,07 % osnovnega kapitala družbe.

S 1. 9. 2014 je družba prenehala opravljati dejavnost oskrbe s toplotno energijo, ker je Občina Jesenice s koncesijsko pogodbo izvajanje te gospodarske javne službe prenesla na drugega izvajalca.

S 25. 4. 2017 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o vpisu spremembe firme v sodni register in sicer: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (skrajšana firma: JEKO, d.o.o.). 

Dne 21.8. 2019 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o spremembi oz. dopolnitvi podatkov (povečanje osnovnega kapitala iz 829.148,70 € na 1.329.148,70 €). 

Kontakt

VODSTVENI PROCES

Direktor: Uroš Bučar, univ. dipl. ekon. 

Pomočnica direktorja: Brigita Leban, mag. manag.

Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja: Sebastjan Klukovič, dipl.inž.

FINANČNO–RAČUNOVODSKI PROCES

Blagajna:

 • Telefon: 04 581 04 15

Plačilni promet / izvršbe:

 • Telefon:04 581 04 27 in 04 581 04 45

Obračun komunalnih storitev:

 • Telefon: 04 581 04 11 in 04 581 04 24

SPLOŠNO KADROVSKI PROCES

Vodja splošno kadrovske službe:  Polona Smolej, univ. dipl. prav.

Tajništvo:

PROCES INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN GEOINFORMACIJSKE SLUŽBE 

 France Čop, univ. dipl. inž. rač. in inf.

PROCES NABAVE IN SKLADIŠČA

Kontaktna oseba za izvajanje javnih naročil: Kristina Mejač, dipl. upr. org. 

Skladišče:

PROCES RAVNANJA Z ODPADKI 

Vodja procesa: Željko Šmitran, kom. inž.

PROCES VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN IN POGREBNO POKOPALIŠKIH STORITEV

Vodja procesa: Adel Numanovič, gr. inženir

PROCES RAVNANJA Z ODPADNO VODO

Vodja čiščenja odpadne vode: Branko Pazlar, kom. inž.

PROCES OSKRBE Z VODO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Vodja procesa: Matjaž Pezdir, ekonomist

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Zaposleni

Za uspeh podjetja JEKO, d.o.o. imajo največ zaslug zaposleni. Naše osnovno vodilo je razvijati nadarjene in zveste ljudi, ki nam pomagajo vzdrževati in nadgrajevati standarde in cilje, ki smo si jih zadali. 

Pravno obvestilo
Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.
Vloge in obrazci
S klikom na povezavo “preberi več” najdete vloge in obrazce. Z izpolnitvijo obrazcev oz. posredovanjem podatkov potrjujte, da ste seznanjeni s pravili varovanja osebnih podatkov.
Struktura
 

Spodnja slika prikaziuje organizacijsko shemo podjetja.

Dejavnosti podjetja se izvajajo z vodstvenim procesom, podpornimi procesi, osnovnimi procesi in podprocesi.

V okviru organizacijske strukture so tri organizacijske ravni, in sicer: direktor, pomočnik direktorja podjetja in vodja tehničnih dejavnosti in razvoja na nivoju vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov. Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v okviru naslednjih procesov in podprocesov:

 • vodstveni proces: Direktor, Pomočnik direktorja, Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja
 • podporni procesi: Finančno računovodski proces, Splošno kadrovski proces, Proces IT in GIS, Proces analize, planiranja in nadzora, Proces nabave in skladišča,
 • osnovni procesi: Ravnanje z odpadki, Vzdrževanje javnih površin in pogrebno pokopaliških storitev, Ravnanje z odpadno vodo, Oskrba s pitno vodo in zemeljskim plinom,
 • podprocesi: Zbiranje odpadkov, Odlaganje odpadkov, Vzdrževanje javnih površin in cest, Pogrebne in pokopališke storitve, Odvajanje odpadne vode, Čiščenje odpadne vode, Oskrba s pitno vodo, Oskrba z zemeljskim plinom.

Prosta delovna mesta

Številka:  0/02-PS-109/2024

Datum:    6.5.2024

Zadeva:  Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta 

Na podlagi 4. odstavka  25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.) obveščamo, da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj, javno objavljeno sledeče prosto delovno mesto za delo v podprocesu Vzdrževanje javnih površin in cest

 1. VZDRŽEVALEC OBJEKTOV IN NAPRAV   (m/ž)

 Pogoji:

 • IV. stopnja strokovne izobrazbe (strojna ali druga ustrezna tehnična smer)
 • 1 leto delovnih izkušenj
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Zaželen vozniški izpit za traktor
 • Zaželen izpit za upravljanje hidravličnega priključka in prikolice
 • Zaželen izpit za upravljavca lahke komunalne mehanizacije
 • Zaželene izkušnje v gradbeništvu

Zaposlili bomo enega delavca. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom.

Pisne prijave pošljite po pošti  do vključno  30.5.2024 na naslov:

JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice;

lahko pa prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.

 

Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Številka:  0/02-PS-108/2024

Datum:    3.5.2024

Zadeva:  Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.) sporočamo,  da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj, objavljeno sledeče prosto delovno mesto v podprocesu Zbiranje odpadkov:

  VOZNIK TOVORNEGA VOZILA (m/ž)

 • IV. stopnja strokovne izobrazbe (zaželena tehnična  ali druga ustrezna smer)
 • Vozniški izpit C kategorije
 • Vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj

Zaželen izpit za voznika izrednih prevozov.

Zaposlili bomo enega delavca. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom.

Pisne prijave pošljite po pošti  do vključno 7.6.2024 na naslov:

JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice;

lahko pa prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.

 

DIREKTOR:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Datum:   23.4.2024

Zadeva:  Obvestilo študentom za opravljanje dela preko študentskega servisa

V času poletnih počitnic, v obdobju od junija do septembra, podjetje v svojo ekipo vabi študenta oziroma dijaka in sicer  za urejanje in vzdrževanje javnih površin. Pogoj je starost 18 let. Podjetje bo poskrbelo za zdravniški pregled in usposabljanje iz varstva pri delu.  Pri delu urejanja in vzdrževanja javnih površin, zaželen izpit B kategorije in izkušnje z uporabo kosilnice za košnjo trave.

Urna postavka: 6.88 €/h neto (8,00 €/h bruto)

Pisne prijave pošljite po pošti na naslov:

JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice,

lahko pa pisno prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja ali na elektronski naslov info@jeko.si

 

Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Datum:   18.4.2024

Številka:  0/02-PS-55/2024

Datum:    8.3.2024

Zadeva:  Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.) sporočamo, da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj javno objavljeno prosto delovno mesto za delo v podprocesu Odvajanje odpadne vode:

 1. KOMUNALNI DELAVEC  I.   (m/ž)

 Pogoji:

 • I. stopnja strokovne izobrazbe

Zaželeno: Vozniški izpit B in F in delovne izkušnje v gradbeništvu

Zaposlili bomo enega delavca. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom.

Pisne prijave pošljite po pošti  do vključno 07.06.2024 na naslov:

JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice;

lahko pa prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.

 

Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Javna naročila in razpisi

Številka:

0/07-KM-146/2023

Datum:

7. 6. 2023

 V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. objavljamo naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. PREDMET PRODAJE JE:

DELOVNO KOMUNALNO VOZILO ZA POSEBNE NAMENE MERCEDES BENZ 1114 K Z NADGRADNJO CISTERNO ZA ODVOZ FEKALIJ RIKO/ATRIK ( letnik 1995 )

Izklicna cena znaša: 2.162,00 € (z DDV )

Izklicna cena vključuje davek na dodano vrednost.

 1. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU:

2.1. V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o premičnini, ki je predmet javne ponudbe ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo prodaje so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na spletni strani www.jeko.si ali na podjetju JEKO, d.o.o., C.m.Tita 49, 4270 Jesenice, pri Kristini Mejač, tel. št. 04/5810416, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje.

2.2. Rok za oddajo ponudbe je 27. 6. 2023 do 10.00 ure. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 27. 6. 2023 po 10.00 uri, ne bodo upoštevane. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 27. 6. 2023 ob 10.15 v prostorih podjetja JEKO, d.o.o.

2.3. Celotna objava javnega zbiranja ponudb je objavljena na spletni strani podjetja v naslednji povezavi.

2.4. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na JEKO, d.o.o., C.m.Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/5810416, kontaktna oseba Kristina Mejač.

  
 

Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

 

  

Katalog informacij javnega značaja
Družba JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.
Proste počitniške kapacitete v lasti podjetja

Povabilo k oddaji prijave za letovanje – prijavnica

Naše podjetje ima v Barbarigi dva apartmaja (enosobno in dvosobno stanovanje),

ki sta bila lani in predlani v celoti obnovljena.

V vsakem je ostal še en nezaseden termin, in sicer od 08.09.-18.09.2024.

Cena za 10 dni v manjšem je 370,00 €, v večjem pa 420,00 €.

 

Osrednja vsebina