Scroll Top

Oskrba s plinom

Prizadevamo si za varno uporabo plina in njegovo širšo dostopnost, s katero lajšamo življenje in manjšamo skrbi. V občini Jesenice delujemo kot sistemski operater distribucijskega omrežja in prodajalci zemeljskega plina.

S klikom na spodnje povezave si lahko pogledate aktualne cenike, ki veljajo za oskrbo z zemeljskim plinom na območju Občine Jesenice. 

S klikom na spodnji povezavi si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z zemeljskim plinom. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte. 

Zadnje novice

Oskrba s plinom

Ukrep prekuhavanja pitne vode

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. obveščamo občane Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Planina pod Golico, da je…

Motena oskrba s plinom

Uporabnike obveščamo, da bo v petek, 06.10.2023 od 8:00 do 12:00 ure, zaradi nujnih vzdrževalnih del, motena distribucija zemeljskega plina v naslednjih…

Motena oskrba s plinom

Uporabnike obveščamo, da bo v ponedeljek, 11.9.2023 med 7.30 in 15.00 uro, zaradi prevezave plinovoda, motena, oziroma prekinjena dobava zemeljskega plina na…

Nova cena zemeljskega plina

Od 01.12. 2022 dalje bo veljala nova cena zemeljskega plina (Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema; Uradni…

Nova cena zemeljskega plina

Od 01.12. 2022 dalje bo veljala nova cena zemeljskega plina (Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema; Uradni…

Občinski svet občine Jesenice je 30.01.1997 sprejel Odlok o odjemu in dobavi zemeljskega plina v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 11/1997), ki ureja odnose med odjemalci in upravljavcem plinovoda. Izvedbeni akt omenjenega odloka je tudi Tarifni pravilnik za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 48/2001). Področje zakonsko urejajo tudi Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice

Naše podjetje je član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP). Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili so jo slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov. Spletna stran GIZ DZP se nahaja na naslovu: www.giz-dzp.si

Kontakt in delovni čas

Dežurna številka: 031 384 209

Vodja oskrbe z zemeljskim plinom: Matjaž Pezdir, ekonomist

 • Telefon: 04 581 04 69
 • E-pošta: matjaz.pezdir@jeko.si 
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Strokovni sodelavec za plin in pitno vodo: Jure Podlipnik, inž. str.

 • Telefon: 04 581 04 34
 • e-pošta: jure.podlipnik@jeko.si
 • Lokacija: Prešernova cesta 13, 4270 Jesenice
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Referentka obračuna storitev:

 • Tadeja Šmid
 • Telefon: 04 / 581 04 40
 • e-pošta: tadeja.smid@jeko.si
 • Lokacija: Cesta maršala Tita 49, 4270 Jesenice
 • Delovni čas: ponedeljek:od 8. do 11. ter od 12. do 14. ure, sreda: od 8. do 11. ter od 12. do 16. ure, petek: od 8. do 12. ure.
Načrt nujnih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe zaščitenih odjemalcev, v primeru izrednih razmer
Vse o priključitvi na plinovodno omrežje

Kako do plinskega priključka?

Tu smo, da vam pomagamo do zemeljskega plina – od informacije, če je priključitev na plinovodno omrežje možna, do sklenitve pogodbe od odjemu plina. Pokličite na tel. št. 04 581 04 33 in vprašajte, kako je z možnostjo oskrbe z zemeljskim plinom.

Izvedba hišnega priključka

Za fizično priključitev objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina morate podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (z oddajo obrazce soglašate s pravili o varovanju osebnih podatkov). Soglasje za priključitev dobite tako, da izpolnite vlogo  in jo posredujete na naš naslov (osebno/pisno/elektronsko). V kolikor hišni plinski priključek še ni zgrajen, vam JEKO, d.o.o. pripravi ponudbo.

Sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o dobavi zemeljskega plina  in pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja

Skupaj s soglasjem za priključitev vam bomo v podpis  poslali Pogodbo o dobavi zemeljskega plina (v primeru, da boste odjemalec  JEKO, d.o.o.), Pogodbo o priključitvi in Pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.

Izvedba notranje plinske napeljave

Izvedbo notranje plinske napeljave, montažo plinskega kotla ter ureditev dovoda zgorevalnega zraka in odvoda dimnih plinov vam lahko izvede le strokovno usposobljen izvajalec. V kolikor potrebujete tehnično pomoč se lahko obrnete na našega strokovnjaka.

Prvo spuščanje plina in zagon plinskih trošil

Prvi zagon plinske instalacije lahko opravi le pooblaščen serviser, ko je sestavljen in podpisan Zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav. Potrebno je podati naslednjo vlogo za prvo ali ponovno zaplinjanje.

Sporočanje stanja plinomera

Prva prijava na portal Komunala.Info

Pri prvi prijavi v polji »Šifra stranke« in »Odjemno mesto je potrebno prepisati podatke iz računa za komunalne storitve, prejetega  s strani JEKO,d.o.o. 

Izberite si »Uporabniško ime« in »Geslo«, geslo potrdite tudi v polju »Potrdi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov elektronske pošte (e-mail), ki ga je potrebno vpisati dvakrat. Na posredovani e-poštni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Aktivacija računa se izvede s potrditvijo

Kaj nadzorujete preko portala komunala.info?

 • e-Račune, ki enakovredno nadomestijo tiskane račune. E-računi so podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom. Njihove prednosti so boljša preglednost ter lažja hramba in plačilo. Omogočen je tudi arhiv računov, kar pomeni, da boste imeli od prijave dalje arhiv računov, ki ni vezan na vaš računalnik in lahko do podatkov dostopate preko različnih naprav, ki imajo internetni dostop.
 • merilno mesto in odčitke, ki omogočajo pregled stanja števca, mesečne porabe, vrste dogodka (obračun akontacij, javljeno stanje, menjava vodomera, plinomera, popis) in drugih podatkov. V kolikor imate lastni števec lahko sami javite stanje le tega. Če sporočite stanje vodomera ali plinomera od 23. v mesecu do zadnjega dne v mesecu, bo stanje upoštevano na računu za tekoči mesec. 
 • finančno kartico, ki omogoča pregled stanja računov in plačil.+

Prijava na portal, ko uporabniško ime že imate?

Najprej izberite ponudnika:

 • Za sporočanje stanja vodomera: JEKO, d.o.o. komunalne storitve,
 • Za sporočanje stanja plinomera: JEKO, d.o.o. plin.

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter kliknite na gumb »prijava«. 

Sprememba pri določanju končnih količin za obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce

S 1. oktobrom 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014 in Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16). Pri tej metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu mestu (večina odjemalcev zemeljskega plina v občini Jesenice) na osnovi njegove letne porabe dodeljen obremenitveni profil. Na podlagi profila bo pripravljavec prognoz (Plinovodi d.o.o.) količino distribuiranega zemeljskega plina določil za vsak dan posebej ob čemer bo upošteval pa temperaturo, namen uporabe plina, dneve v tednu in sezono. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oz. pavšal) približa dejanski porabi. Za odjemalce, ki redno sporočate stanje plinomera, se rezultat določanja količin praktično ne bo spremenil. Še vedno bomo upoštevali vsako odčitano in sporočeno stanje števca. Bistvene novosti:

 • odčitek, ki ga boste sporočili, bo upoštevan z datumom, ko je bil plinomer dejansko odčitan in je bilo stanje plinomera sporočeno, 
 • če datum odčitka ne bo zadnji dan v mesecu, bo distributer ocenil porabo od datuma sporočenega odčitka do zadnjega dne v mesecu,
 • na računu bodo vedno zaračunane količine od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Družba Plinovodi d.o.o. Ljubljana je kot operater prenosnega sistema zemeljskega plina s strani Agencije za energijo imenovan za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije, zato si lahko na njihovi spletni strani preberete več o novostih, Zaradi usklajevanja podatkov s pripravljavcem prognoz je sporočanje stanja plinomera možno samo še 1. delovni dan v mesecu za pretekli mesec. KASNEJŠIH STANJ NE MOREMO IN NE BOMO UPOŠTEVALI. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v času uradnih ur na naši telefonski številki 04 581 04 33 ali 581 04 40.

Jesenice, september 2018

Zgodovinski pregled

Uporaba zemeljskega plina v občini Jesenice je bila z zgraditvijo magistralnega plinovoda do Jesenic leta 1978 omejena le na uporabo v proizvodnih procesih znotraj Železarne Jesenice. 

V letih od 1984-1987 se je zemeljski plin pričel širiti tudi izven Železarne in za potrebe industrije je bil zgrajen plinovod do Spodnjega Plavža na Jesenicah, katerega izgradnjo je vodil in kasneje upravljal Vodovod Jesenice. 

Po osamosvojitvi Slovenije, ko je država podprla širitev plinovodnega omrežja tudi za široko potrošnjo so bili dani pogoji za izgradnjo plinovodnega omrežja za široko potrošnjo v občini Jesenice. Tako je Vodovod Jesenice pričel priprave na izgradnjo in tudi pričel z izgradnjo plinovodnega sistema. 

Po reorganizaciji javnih komunalnih služb v občini Jesenice v začetku leta 1996 se je izgradnja plinovodov za široko potrošnjo in upravljanje že zgrajenih plinovodov organiziralo kot samostojni sektor. 

V letu 1994 je bil realiziran projekt plinifikacije Javornika in Koroške Bele, skupaj s primarno merilno regulacijsko postajo za meritev in odjem plina od dobavitelja (Energetika ŽJ) in dvema sekundarnima reducirnima postajama. Projekt se je v naslednjem letu nadaljeval po Tomšičevi ulici. Leta 1996 smo zgradili preko 4 km plinovoda Podmežaklo in drugo odvzemno merilno regulacijsko postajo, v letu 1998 je bila izvedena plinifikacija naselij Lipce, Blejska Dobrava, Podkočna in Kočna, leta 1999 pa je bila dokončno zaključena plinifikacija Tomšičeve ulice. V letih 2000 in 2001 smo zgradili nadomestni plinovod Podmežakla – Sp. Plavž, ki bo nadomestil dotrajan plinovod za to območje.

Osrednja vsebina