Scroll Top

Ogled Centralne čistilne naprave Jesenice – italijanski dijaki kemije

V sredo, 13. 11. 2019 smo se z Inštitutom za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj dogovorili za voden ogled Centralne čistilne naprave Jesenice. Obiskali so nas dijaki iz Italije.

Na ogledu smo dijakom predstavili  tehnološke postopke čiščenja odpadne vode. Razložili smo jim, kaj ne sodi v kanalizacijo, zakaj nevarne snovi, biološki odpadki, ostanki zdravil, itd. ne sodijo v kanalizacijo, kako deluje kanalizacijski sistem, kakšna je razlika med aerobnimi in anaerobnimi pogoji za življenje mikroorganizmov.

Centralna čistilna naprava Jesenice je bila zgrajena leta 1988 in se nahaja ob izlivu potoka Javornik v reko Savo. Namenjena je čiščenju odpadne vode in blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav iz območij občin Jesenice in Žirovnica. Na čistilno napravo dotekajo po mešanem kanalizacijskem sistemu tudi odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana ter izcedne vode iz Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

Centralna čistilna naprava Jesenice je dimenzionirana za organsko obremenitev 30.000 populacijskih ekvivalentov (1 ekvivalent je enak onesnaženju, ki ga povzroči ena oseba na dan). Odpadna voda, ki priteka na Centralno čistilno napravo Jesenice je pretežno fekalnega značaja. Čiščenje odpadne vode na čistilni napravi je enako čiščenju, ki poteka v naravi. Na čistilni napravi postopek čiščenja le intenzivno pospešujemo z dodajanjem večje količine kisika in mikroorganizmov v proces. Čiščenje je do leta 2015  potekalo v dveh stopnjah – mehanski in biološki s hkratno anaerobno stabilizacijo blata v gnilišču ter izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo električne in toplotne energije. Komunalne čistilne naprave iz katerih se prečiščena odpadna voda odvaja v vodotoke Donavskega porečja morajo po zahtevah veljavne zakonodaje poleg odstranjevanja ogljikovih spojin in nitrifikacije iz odpadnih vod zagotoviti tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin (terciarno čiščenje). Tako je bila v letih od 2013 do 2015 izvedena rekonstrukcija Centralne naprave  Jesenice z izgradnjo tretje stopnje čiščenja (terciarno čiščenje). Cilji čiščenja odpadne vode s tretjo stopnjo čiščenja so razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje fosforja.  Za odstranjevanje dušika deluje bazen za oživljanje kot mešalni bazen po postopku predhodne denitrifikacije. Odstranjevanje fosforja poteka v obliki biološkega odstranjevanja fosforja z anaerobno predstopnjo in dodatno s simultanim obarjanjem.

Podobne objave

Osrednja vsebina